زموږ د ټولنو ساتنه

زموږ د ټولنو ساتنه

“زموږ د ټولنو ساتنه” د 15 ژبو ویډیو لړۍ ده چې د ویکټوریا د توکمیزو ټولنو شورا لخوا رامینځته شوې ترڅو د واکسینو د روان خنډ سره مبارزه کې مرسته وکړي، او د مهاجرینو او کډوالو ټولنو مشرانو ته د COVID-19 سره خوندي ژوند ته وده ورکړي. په دې ویډیو کې موږ نوریه صالحي معرفي کوو چې د افغانستان ساینس پوهه ده.

“Protecting Our Communities” is a 15-language video series produced by the Ethnic Communities Council of Victoria to help combat ongoing vaccine hesitancy, and promote living safely with COVID-19 to seniors from migrant and refugee communities. In this video, we introduce Nouria Salehi, who is a scientist from Afghanistan.

Read more

Translate »