كوييد ١٩

Wise Well Women Community Health Educator Programداكتر هلن روبرت از مركز واكسن در شبرتون
به تمام سؤالات طبي شما پاسخ خواهد داد.


كوييد ١٩

درباره مشاوره و اطلاعات فعلى دولت گويا شويد

اطلاعات در مورد چگونه
تست كرونا و واكسن كرون ا

١ تا ١١ جوالي از ساعت 15 زمان : پنجشنبه

مكان : افريقا هوس

54 poplar Avenue Shepparton

ي هزاره و ترجمان دري
گ

نگهداري از اطفال

ميان وعده حلا ل

حمايت شده با مربيات بهداشت جامعه مح لى

تماس بگتر يد 0429661975 براي اطلاعات بيشتر با لورنا به شماره

 

St Paul's African House, Shepparton
You can go to St Paul’s African House on Tuesday 20 July 2021 at 10:00 to learn about the vaccination and get your questions answered

 


 

Translate »