Pagprotekta sa Ating Mga Komunidad

Norminda Forteza

Ang “Proteksyon sa Ating Mga Komunidad” ay isang 15-wika na serye ng video na ginawa ng Ethnic Communities Council of Victoria upang makatulong na labanan ang patuloy na pag-aalangan sa bakuna, at isulong ang ligtas na pamumuhay kasama ang COVID-19 sa mga nakatatanda mula sa mga komunidad ng migrante at refugee. Sa video na ito, ipinakilala namin si Norminda Forteza, Chaplain sa Filipino Commumities sa Australia.

“Protecting Our Communities” is a 15-language video series produced by the Ethnic Communities Council of Victoria to help combat ongoing vaccine hesitancy, and promote living safely with COVID-19 to seniors from migrant and refugee communities. In this video, we introduce Norminda Forteza, Chaplain to Filipino Commumities in Australia.


The videos feature inspiring leaders and trusted voices from our diverse migrant and refugee communities, talking about their vaccination journey, and how they were able to overcome misinformation and hesitancy and play an important role informing, supporting and protecting seniors in their communities.

The videos are a useful tool to engage with seniors, their families and their communities about the benefits of vaccination and the importance of continuing to practice safe behaviours as we adjust to living with COVID-19.

Norminda Forteza

As Chaplain for Filipino Community Services, Norminda has been working closely with seniors in her community throughout the pandemic to address their fears and concerns. Many older community members have felt nervous about the unknown and Norminda has been working hard to help friends, family and the broader community overcome their fears and learn to live safely during COVID-19.

Norminda Forteza

Bilang Chaplain para sa Filipino Community Services, si Norminda ay nakikipagtulungan nang malapit sa mga nakatatanda sa kanyang komunidad sa buong pandemya upang tugunan ang kanilang mga takot at alalahanin. Maraming nakatatandang miyembro ng komunidad ang nakaramdam ng kaba tungkol sa hindi alam at si Norminda ay nagsusumikap na tulungan ang mga kaibigan, pamilya at ang mas malawak na komunidad na malampasan ang kanilang mga takot at matutong mamuhay nang ligtas sa panahon ng COVID-19.

  

 

 

Translate »