ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ

Protecting Our Communities - Reeta Verma

“ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਅਵਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼” ਇੱਕ 15-ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੀਡੀਓ ਲੜੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੀਤਾ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ।

“Protecting Our Communities” is a 15-language video series produced by the Ethnic Communities Council of Victoria to help combat ongoing vaccine hesitancy, and promote living safely with COVID-19 to seniors from migrant and refugee communities. In this video, we introduce Reeta Verma who is speaking in Punjabi.


The videos feature inspiring leaders and trusted voices from our diverse migrant and refugee communities, talking about their vaccination journey, and how they were able to overcome misinformation and hesitancy and play an important role informing, supporting and protecting seniors in their communities.

The videos are a useful tool to engage with seniors, their families and their communities about the benefits of vaccination and the importance of continuing to practice safe behaviours as we adjust to living with COVID-19.

Reeta Verma

Throughout the pandemic, many seniors from migrant and refugee communities have become isolated to protect themselves against COVID-19. That’s why Lem made sure to become an advocate for vaccination, helping his community recover and come together.

ਰੀਤਾ ਵਰਮਾ

ਰੀਤਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੁੜਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੋਕਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਰੀਟਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

  

 

 

Translate »