ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ

Protecting Our Communities - Reeta Verma

“ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਅਵਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼” ਇੱਕ 15-ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੀਡੀਓ ਲੜੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੀਤਾ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ।

“Protecting Our Communities” is a 15-language video series produced by the Ethnic Communities Council of Victoria to help combat ongoing vaccine hesitancy, and promote living safely with COVID-19 to seniors from migrant and refugee communities. In this video, we introduce Reeta Verma who is speaking in Punjabi.

Read more

Translate »